Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

NOCLEGI NA MAZURACH

Wybierz region turystyczny klikając na mapę
Nad Zalewem Wiślanym, Mazury Zachodnie, Puszcza Nidzka, Warmia, Kraina Tysiąca Jezior, Mazury Garbate, Suwalszczyzna Nad Zalewem Wiślanym Warmia Mazury Zachodnie Puszcza Nidzka Kraina Tysiąca Jezior Mazury Garbate Suwalszczyzna
Kategorie Specjalne Wypoczynku:

CZARTER JACHTÓW  

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Portal Turystyczny SloneczneMazury.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Świadczącym usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Pułaskiego 30i, zwany dalej SlonecznaPolska.pl
2. Regulamin określa sposób korzystania z usług wymienionych w par. 3 niniejszego regulaminu świadczonych przez portale turystyczne, których właścicielem jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. tj. SlonecznaPolska.pl, SloneczneMazury.pl, SlonecznePodlasie.pl, SlonecznePomorze.pl, SloneczneKujawy.pl, SloneczneKaszuby.pl, SloneczneBieszczady.pl
3. Umowę na świadczenie usług przez SlonecznaPolska.pl zawiera się za pośrednictwem Konsultanta -  pracownika SUNNY POLAND Sp. z o.o. w organizacji.

§ 2. Definicje
SlonecznaPolska.pl - turystyczny portal internetowy
Wykonawca - SlonecznaPolska.pl
Użytkownik - klient SlonecznaPolska.pl - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który dokonał rejestracji w bazie portalu samodzielnie lub za pomocą osób trzecich (konsultantów – pracowników SUNNY POLAND Sp. z o.o. w organizacji) i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu
Usługa - usługa stworzenia odpowiedniego zapisu (przez zapis rozumie się wpis do katalogu informacji turystycznej, zbudowanie wizytówki lub strony internetowej według określonego formatu) na podstawie otrzymanych materiałów oraz utrzymania go w bazie informacji turystycznej przez zakontraktowany okres. Za usługę również uważa się: stworzenie reklamy graficznej i prowadzenie kampanii reklamowej. Usługi wymienione są w paragrafie 3 niniejszego regulaminu
Czas trwania usługi – okres, na który została zawarta umowa
Format zapisu informacji - wpis do katalogu informacji turystycznej wybranego portalu (z wymienionych w par. 1 pkt. 2), strona internetowa turystyczna w formacie STANDARD, wymieniona w paragrafie 3 regulaminu

§ 3. Usługi świadczone przez SlonecznaPolska.pl
Usługi są świadczone po dostarczeniu materiałów niezbędnych do wykonania wizytówki w formacie STANDARD oraz otrzymaniu podpisanej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą. Stworzenie strony internetowej oferty/obiektu odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów i niezbędnych informacji.

1. Strona internetowa turystyczna STANDARD składa się z:
- nazwy oferty
- informacji o kategorii i regionie obiektu/oferty
- słowa charakterystyczne dla danej oferty/obiektu 
- piktogramy
- cennik oferty/obiektu
- informacje o obiekcie/ofercie
- galeria zdjęć z powiększeniami (do 20 sztuk)
- dodatkowe informacje o obiekcie/ofercie
- atrakcje obiektu/oferty i okolicy
- mapka z naniesionym obiektem (API Google)

2. Aktualizacje istniejących stron internetowych turystycznych STANDARD:
Użytkownik może sam aktualizować swoją ofertę logując się do Panelu Klienta za pomocą swojego loginu i hasła, które otrzyma po dokonaniu opłaty za świadczoną usługę.
Użytkownikowi przysługuje również jedna bezpłatna aktualizacja strony, obejmująca 1/3 zawartości strony w tym również zdjęć - wykonywana przez dział techniczny portalu. Zmiany są wprowadzane na podstawie autoryzowanego zgłoszenia  w terminie do 48 godzin od daty jego otrzymania. Autoryzacja zgłoszenia odbywa się przy pomocy kodu autoryzacyjnego zapisanego na umowie o świadczeniu usług przez SlonecznaPolska.pl

§ 4. Tryb uruchomienia usługi
1. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich materiałów od Użytkownika, Wykonawca podejmie odpowiednie czynności do zrealizowania zamówionej usługi. Po stworzeniu strony internetowej turystycznej dla oferty/obiektu zostaje wystawiona Faktura PRO FORMA z nazwą zamówionej usługi i ceną abonamentu oraz terminem opłaty
2. Uruchomienie usługi:
- maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika niezbędnych materiałów do stworzenia strony STANDARD 
3. Brak opłaty za zamówione usługi i nieotrzymanie potwierdzenia opłaty w terminie wyznaczonym w dokumencie FAKTURY PRO FORMA powoduje zawieszenie świadczenia usług do momentu dokonania zapłaty.
4. Po dokonaniu wpłaty Użytkownik otrzyma fakturę VAT wraz z umową na świadczoną usługę.
5. Zakontraktowane usługi są świadczone przez okres, na który zostały zamówione i który widnieje na umowie. Przed końcem okresu abonamentowego SlonecznaPolska.pl prześle informację w postaci faktury Pro Forma z nazwą usługi i kwotą do opłaty na następny okres abonamentowy. Nieopłacenie usługi w wyznaczonym na dokumencie terminie skutkuje zawieszeniem świadczenia usług do momentu dokonania zapłaty. Brak wpłaty w okresie 14 dni od wyznaczonego na fakturze Pro Forma terminie rozumie się jako wypowiedzenie umowy. Strona STANDARD oferty/obiektu zostaje wówczas trwale usunięta z katalogu turystycznego SlonecznaPolska.pl.

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnenia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu świadczenia usług.
2. SlonecznaPolska.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) informacje i materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania, b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie, c) niedostarczenia wiadomości w ramach udostępnionych usług wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających e) sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności Wykonawca nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniom konta, co może w skrajnych przypadkach prowadzić do jego technicznej blokady), f) szkody wynikłej z powodu umieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, g) szkody powstałej w wyniku kataklizmów i działań wojennych, h) szkody powstałej w wyniku niezawinionej przez Wykonawcę ciągłości świadczenia usług, i) szkody powstałej w wyniku wadliwego działania innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnej) niezależnych od Wykonawcy j) treść i inną zawartość przesyłanych listów.
3. Użytkownik wyraża zgodę na:
a) okresowe, sporadyczne wyłączenia lub ograniczenia usług w ramach serwisu SlonecznaPolska.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji (nie dłuższe niz 1 h)
b) otrzymywanie na konta pocztowe komunikatów i informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach SlonecznaPolska.pl związanych z świadczeniem i poszerzeniem zakresu usług,
c) prawo Wykonawcy do zaprzestania świadczenia usług po rozwiązaniu usług na skutek wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług w sposób opisany w Regulaminie.
2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik winien dokonywać terminowych opłat za korzystanie z usług oraz kontrolować ewentualne zmiany Regulaminu pod adresem: http://www.slonecznapolska.pl/info/regulamin-91.htm i zapoznawać się z nimi.
4. Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaty za usługi od SlonecznaPolska.pl, jeśli są one zgodne  z  materiałami otrzymanymi od Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do Użytkownika na zadeklarowany adres e-mail. Wysłanie w/w listu przez Wykonawcę będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.
2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Wykonawcę do Użytkownika na zadeklarowany adres korespondencyjny.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem świadczonych usług przez Wykonawcę należy kierować pod adres e-mail: biuro@slonecznapolska.pl lub pod numery telefonów: 87 734 18 18
                                                                
§ 8. Inne
1. Użytkownik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług.
2. Wykonawca zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą udostępniane na stronie
http://www.slonecznapolska.pl/info/regulamin-91.htm
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawiania dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu, poprawiania oraz usuwania własnych danych osobowych. SlonecznaPolska.pl zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Użytkownikiem.

Artykuły o podobnej tematyce:


  © 2009-2013 SloneczneMazury.pl
Słoneczne Mazury